domenica 20 novembre 2011

S'avvicina lu jornu di Natali

S'avvicina lu jornu di Natali
i figghi fremunu pp'à festa
nun c'interessa tantu ddo Signuri
quantu ddo fattu cca 'a scola chiusa resta.
 U Bambineddu ascuta,viri e arriri
li ciati de nichitti
sempri i stissi.
Quarcunu però chianci
quarcunu è tristi,
lu patri non travagghia e s'imbriaca,
la matri so è a la vetta ddi la china;
Scinni lu Signuri 'nta la chiana
e abbraccia forti forti lu puureddu
inchiennulu di vasi e ddi caluri.
Lu picciriddu cchianci intra la chiesa
taliatu comi fussi nn'acidduzzu
dd'in preti niurru  e nn'a signura allicchittiata
CCu fari streusu e vuci annaculiata
dummannanu, biniritti , n'coru
Signuri? nun l'aiuti stu nichittu ?
No viri cc'havi nenti cchi mangiari?
Lu Bambineddu si ggira duci comu fussi nenti,
arriri e spargi meli di la ucca.
"Aiu fattu tantu ppi sti figghi mei
p'aiutarli tutti sti nichitti
a unu a unu
Ju fici a tutti quanti vui
biniritti figghi mei , 
a ognunu.
V'aiu ratu tutti li ricchizzi 'ranni
felicità gioie ,
ogni binidiziuni
ma vui amati figghi mei
vi nchiumati culpi vi battiti i petti.
Gridati comu fussi luntanu
" Perdonici signuri
muristi 'n cruci non vogghiu essiri menu
Ju aiu li curpi e la me vita je tristi
mi battu u pettu signuri cca mi scantu
ddi non viriri u to pararisu signuri
sempri santu"
NN'ata caputu animi ruci e amati
sugnu lu Figghiu ma sugnu puri u Patri
Ju e sulu Ju mi misi n'ta la Cruci
pp'ittarivi a lli spaddi i vostri mali
a curpa cca sintiti e sulu a vostra
VV'aja binirittu ccu tuttu lu me Cori
VVuatri figghi ata jessiri felici
ppicchi ddi Patri Ju vogghiu u Vostru beni.
Ora Figghiuzzi Amati e Biniditti
L'uni ccu l'autru vvat'ajutari assemi
lassati stari l'asti e vostri spaddi
comu la Cruci cc'aju lassatu Ju
CC'a u Pararisu spetta a tutti quanti
CC'a JU sugnu Amuri
Senza condizioni !

Nessun commento:

Per aiutarvi a capire, qualunque sia la Vostra lingua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...