lunedì 21 novembre 2011

Amati figghi mei- versione due

N'gnionnu non sacciu mancu quannu
intra na chiesa ch'era vistuta a festa
pi l'imminenti jornu di Natali
c'era n'picciriddu ca chiangeva
cu du stracci pi vesti 
l'ossa cca niscevunu di fora
lu mussu fitusu,  li scarpi sputtusati
taliatu comi fussi nn'acidduzzu
dd'in preti niurru  e nn'a signura allicchittiata
CCu fari streusu e vuci annaculiata
dummannanu, biniritti , n'coru
Signuri? nun l'aiuti stu nichittu ?
No viri cc'havi nenti cchi mangiari?
Lu Cristi supra a cruci 
s'arrusbigghia
s'annaca a destra e a manca comu nenti
scinni do scrannu e abbraccia la criatura
linchiennula di vasi a levapilu
si ggira ruci comu fussi nenti,
taliannuli nill'occhi sti saccenti
arriri e spargi meli di la ucca
mentri cca manu chianu li accarizza.
"Aiu fattu tantu ppi sti figghi mei;
p'aiutarli tutti a sti nichitti,
a unu a unu!
Ju, fici a tutti quanti vui,
biniritti figghi mei , 
a ognunu!
V'aiu ratu a tutti li ricchizzi 'ranni
felicità, gioie ,
ogni binidiziuni
ma vui amati figghi mei
vi 'nchiumati culpi, vi battiti i petti
non taliati nuddu ca non siti vui .
Gridati comu su Ju fussi luntanu
" Perdonici signuri
muristi 'n cruci 
non vogghiu essiri menu
Ju aiu li curpi e la me vita je tristi
mi battu u pettu, signuri, cca mi scantu
ddi non viriri u to pararisu ,
signuri sempri santu"
NN'ata caputu animi ruci e amati
sugnu lu Figghiu, se, ma sugnu puri u Patri
Ju e sulu Ju mi misi n'ta la Cruci
pp'ittarivi a lli spaddi i vostri mali;
a curpa cca sintiti e sulu a vostra,
VV'aja binirittu ccu tuttu lu me Cori,
VVuatri figghi ata jessiri felici
ppicchi ddi Patri Ju vogghiu u Vostru beni.
Ora, Figghiuzzi Amati e Biniditti
rapiti l'occhi 'o chianu,
l'uni ccu l'autru vvat'ajutari assemi!
Lassati stari l'astimi e vostri spaddi
comu la Cruci cc'aju lassatu Ju
CC'a u Pararisu spetta a tutti quanti
CC'a JU sugnu Amuri
Senza condizioni !

Nessun commento:

Per aiutarvi a capire, qualunque sia la Vostra lingua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...